Universitat

L’estació Universitat fa 90 anys, però, com va néixer?
La estación Universitat cumple 90 años, pero, ¿cómo nació?
Universitat station celebrates its 90th anniversary, but, what are its origins?

L’origen de l’estació Universitat es remunta al primer trimestre de 1923 amb l’obertura d’un pou d’extracció de terres situat a la mateixa plaça de la Universitat. La entrada a aquest pou va esdevenir l’únic accés amb què es va dotar l’estació l’any 1926.
El origen de la estación Universidat se remonta al primer trimestre de 1923 con la apertura del pozo de extracción de tierras situados en la propia plaza de la Universitat. La entrada a este pozo se convirtió en el único acceso con que se dotó a la estación en 1926. 
The origin of Universitat station goes back to the beginning of 1923 with the opening of the construction shaft located in plaça de la Universitat itself. This shaft became the only entrance the station had in 1926.

Uni1 Uni2

Des d’aquest accés s’accedia al vestíbul distribuïdor i de venda de bitllets, des del qual partien dues escales per accedir a les andanes.
Desde este acceso se accedía a un vestíbulo distribuidor y de venta de billetes, desde el cual partían dos escaleras para acceder a los andenes.
From this entrance the concourse hall could be reached, from which two staircases led to the platforms.

Uni3

L’estació Universitat es va inaugurar, com la resta del tram inaugural de la línia, el 10 de juny de 1926. L‘estació tenia dues andanes de 88 metres de longitud y tres vies, dues per al servei regular i una tercera per a l’estacionament de trens. La nau tenia una configuració força peculiar: mentre que un terç de la volta tenia capacitat per allotjar les dues andanes i les tres vies, els dos terços restants estaven formats per dues naus paral·leles amb capacitat per a una via i una andana. Aquesta disposició era forçada per l’existència sobre l’estació del monument al Doctor Robert, d’un pes considerable.
La estación Universitat se inauguró, como el resto del tramo inaugural de la línea, el 10 de junio de 1926. La estación tenía dos andenes de 88 metros de longitud y tres vías, dos de ellas para el servicio regular y la tercera para el estacionamiento de trenes. La nave tenía una configuración ciertamente peculiar: mientras que un tercio de la bóveda tenía capacidad para alojar los dos andenes y las tres vías, los dos tercios restantes estaban formados por dos naves paralelas con capacidad para una vía y un andén. Esta disposición venía forzada por la presencia sobre la estación del monumento al Doctor Robert, de un peso considerable.
Universitat station opened on 10 June 1926, like the rest of the first section of the line. The station had two platforms, each 88 metres long, and three tracks, two of them for regular services and the third to park trains. The nave had distinctive layout, while one third of the station had a single span with capcity for the two platforms and the three tracks. The other two thirds were two parallel spans with capacity for one platform and one track. This layout was dictated by the presence, above the station, of the considerable weight of Doctor Robert monument.

Uni4 Uni5

L’estació va conservar aquesta configuració fins a l’any 1940, en què es van obrir dos nous accessos, un desde la cantonada amb el carrer de Pelai, i un altre entre la ronda de la Universitat i la Gran Via.
La estación mantuvo esta configuración hasta 1940, cuando se abrieron dos nuevos accesos, uno desde la esquina con la calle de Pelai, y otro entre la ronda de la Universitat y la Gran Via.
The station maintained this layout until 1940, when two new entrances were built, one on the corner with carrer de Pelai, and the other one between ronda de la Universitat and Gran Via.

Uni6

Aquests dos nous accessos conduïen a un nou vestíbul des del qual partia un corredor fins a un pas superior situat sobre les vies i que comunicava les dues escales que donaven accés a les andanes.
Estos dos nuevos accesos conducían a un nuevo vestíbulo desde el que partía un corredor hasta un paso superior situado sobre las vías y que comunicaba ambos andenes.
These two new entrances led to a new concourse from which a corridor led to a foot bridge from which two staircases descended to the platforms.

Uni7

A causa d’aquesta intervenció es va suprimir la tercera via i l’estació va passar a tenir l’aspecte següent.
Debido a esta intervención se suprimió la tercera vía y la estación pasó a tener el siguiente aspecto.
Due to this alterations the third track was eliminated and the station looked as follow

Uni8 Uni9

L’estació no va tenir més canvis fins a l’any 1972, quan va patir una reforma integral al construir-se l’enllaç de la Renfe entre les estacions Catalunya i Sants de la. Per dur a terme aquest enllaç l’estació Universitat va perdre una de les dues naus senzilles i s’en va construir una de nova un nivell per sobre de l’original per deixar pas al nou túnel d’enllaç. D’altra banda es van suprimir tots els accessos i vestíbuls existents per ser substituïts per els actuals.

Finalment, l’any 1995, es va habilitar l’enllaç per a la nova línia 2.

La estación no tuvo más cambios hasta 1972, cuando sufrió una reforma integral al construirse el enlace de la Renfe entre las estaciones Catalunya y Sants. Para llevar a cabo este enlace la estación Universitat perdió una de sus naves sencillas y se construyó una nueva a un nivel superior a la original para dejar paso al nuevo túnel de enlace. Por otro lado se suprimieron todos los accesos y los vestíbulos existentes para ser sustituidos por los actuales.

Finalmente, en 1995, se habilitó el enlace para la nueva línea 2.

The station maintained this layout until 1972, when it underwent a complete renovation due to the construction of theRenfe (National Railways) rail link between Catalunya station and Sants station. This new link forced Universitat station to demolish one of the single-span naves and build a new on a higher level just to leave sufficient room for the new tunnel. Also, all entrances and concourse areas where eliminated and replaced by the current ones.

Finally, in 1995, a link was opened for the new line 2.