Plaça de Sants

L’estació Plaça de Sants fa 90 anys, però, com va néixer?
La estación Plaça de Sants cumple 90 años pero, ¿cómo nació?
Plaça de Sants station celebrates its 90th anniversary, but what are its origins?

L’origen de l’estació Plaça de Sants, que els primers anys es deia simplement Sans, es remunta a la primera meitat de l’any 1923 amb l’obertura d’un pou d’extracció de terres situat a la cantonada del carrer de la Creu Coberta amb el carrer d’Alcolea.
El origen de la estación Plaça de Sants, que los primeros años se llamó simplemente Sans, se remonta a la primera mitad del año 1923 con la apertura de un pozo de extracción de tierras situado en la esquina de la calle de la Creu Coberta con la calle de Alcolea.
The origin of Plaça de Sants station, known simply as Sans in the early years, goes back to the first half of 1923 with the opening of a construction shaft located on the corner of carrer de la Creu Coberta street and carrer d’Alcolea.

Pous

L’espai ocupat per aquest pou es va aprofitar per a l’obertura d’un dels dos accessos amb què es va dotar l’estació l’any 1926. L’altre accés se situaria a l’altra vorera del carrer de la Creu Coberta.
El espacio ocupado por este pozo se aprovechó para la apertura de uno de los dos accesos con los que se dotó  la estación en 1926. El otro acceso se situaría en la otra acera de la calle de la Creu Coberta.
The space left by the shaft was occupied by one of the two entrances built for the station in 1926. The other entrance would be located on the other side of carrer de la Creu Coberta.

Sants2

Des de els dos accessos s’arribava a un petit vestíbul, on estaven emplaçades les taquilles de venda de bitllets i des de el qual s´accedía a les escales que havien de conduir a les andanes.

A la fotografia el projecte, potser una mica ambiciós, del vestíbul de l’estació Plaça de Sants tal com es concebia l’any 1922.

Desde los dos accesos se llegaba a un pequeño vestíbulo en el que se encontraban emplazadas las taquillas de venta de billetes y desde el que se accedía a las escaleras que debían conducir a los andenes.

En la fotografía el proyecto, quizás un poco ambicioso, del vestíbulo de la estación Plaça Sans tal y como se concebía en 1922.

Both entrances led to a small concourse area with the ticket office and from wich the platforms could be reached via two staircases.

In the photo we can see the original project, perhaps little ambitious, for the Plaça de Sants station hall as it was concived in 1922.

Sants3

L’estació Plaça de Sants de 1926 tenia una volta de 15,50 metres i les andanes feien 88 metres de llarg per 4 metres d’amplada.
La estación Plaça de Sants de 1926 tenía una bóveda de 15,50 metros y sus andenes medían 88 metros de longitud por 4 metros de anchura.
In 1926Plaça de Sants station had a 15,50 metres wide span and its platforms were 88 metres long and 4 metres wide.

Sants1

L’estació va conservar aquesta configuració fins als anys quaranta, en què es van obrir dos accessos més al extrem oposat als ja existents, i l’any 1969 es van remodelar els accessos i el vestíbul originals, i s’hi va construir un passadís d’enllaç amb l’estació acabada d’inaugurar de la línia 5.
La estación conservó esta configuración hasta los años cuarenta, cuando se abrieron dos accesos más en el extremo opuesto a los ja existentes,  y en 1969 se remodelaron los accesos y el vestíbulo originales construyendo, además, un corredor de enlace con la recién inaugurada estación de la línea 5.
The station maintained this layout until the 1940’s, when two new entrances where built at the end opposite to the existing ones, and in 1969 the original entrances and concourse area where updated and a corridor was built to link with the new line 5 station.