Rocafort

L’estació Rocafort fa 90 anys, però, com va néixer?
La estación Rocafort cumple 90 años, pero, ¿cómo nació?
Rocafort station celebrates its 90th anniversary, but, what are its origins?

L’origen de l’estació Rocafort l’hem de situar al primer trimestre de l’any 1923 amb l’ocupació de tot el passeig per vianants superior de la Gran Via, entre la plaça d’Espanya i la de la Universitat, per l’obertura de pous d’extracció de terres. Un d’aquests pous, el situat entre els carrers de Rocafort i de Calabria és el que es va utilitzar per la construcció de l’estació.
El origen de la estación Rocafort tenemos que situarlo en el primer trimestre del año 1923, con la ocupación de todo el paseo peatonal de la parte superior de la Gran Via, entre las plazas de Espanya y de la Universitat, por la apertura de pozos de extracción de tierras. Uno de estos pozos, el situado entre las calles de Rocafort y de Calabria, es el que se utilizó para la construcción de la estación.
The origin of Rocafort station goes back to the beggining of 1923, with the occupation of the upper pedestrian area of Gran Via between plaça d’Espanya and plaça de la Universitat for the opening of several construction shafts. One of these shafts, located between carrer de Rocafort and carrer de Calabria, was the one used for the construction of the station.

L’estació Rocafort es va inaugurar, com la resta del primer tram de la línia, el 10 de juny de 1926. L’estació estava dotada de dos accessos: un de corresponent a l’entrada, amb un petit vestíbul, i l’altre destinat a la sortida, sense vestíbul.

Des dels accessos s’arribava a dues escales que conduïen a les andanes.

La estación Rocafort se inauguró, como el resto del primer tramo de la línea, el 10 de junio de 1926. La estación estaba dotada de dos accesos: uno correspondiente a la entrada, con un pequeño vestíbulo, y el otro destinado a la salida, sin vestíbulo.

Desde los accesos se llegaba a dos escaleras que conducían a los andenes.

Rocafort station opened, along with the rest of the first section of the line, on 10 June 1926. The station had one entrance, with a small concourse area, and one exit, with no concourse area.

These accesses led to two staircases that led to the platforms.

L’estació Rocafort de 1926 tenia una volta de 15,50 metres i les andanes feien 88 metres de llarg per 4 metres d’amplada. A diferència de les estacions Plaça de Sants i Hostafrancs, la volta de l’estació Rocafort estava profusament decorada.
La estación Rocafort de 1926 tenía una bóveda de 15,50 metros y sus andenes medían 88 metros de longitud por 4 metros de anchura. A diferencia de las estaciones Plaça de Sants y Hostafrancs, la bóveda de Rocafort estaba profusamente decorada.
In 1926 Rocafort station had span of 15,50 metres and its platforms were 88 meters long and 4 metres wide. Unlike Plaça de Sants and Hostafrancs stations, Rocafort had a fully decorated ceiling.

L’estació va mantenir aquesta configuració, excepte per canvis menors, fins a mitjans dels anys setanta en què es va ampliar el vestíbul existent, s’en va construir un de nou a l’accés de sortida, es van obrir fins a quatre accessos nous suprimint els originals i, finalment, a principis dels noranta es va sanejar i redecorar tota la nau d’andanes.
La estación mantuvo esta configuración, excepto por cambios menores, hasta mediados de los años setenta, cuando se amplió el vestíbulo existente, se construyó otro en el acceso de salida, se abrieron hasta cuatro accesos nuevos suprimiendo los originales y, finalmente, a principios de los años noventa se saneó y redecoró toda la nave de andenes.
Rocafort station maintained this layout, except for minor changes, until the 1970’s when the concourse was enlarged, a new concourse area was built to serve the exits, four new entrances were built replacing the two original ones and, at the beggining of 1990’s the whole nave was stripped and redecorated.