Mercat Nou

L’estació Mercat Nou fa 90 anys ,però com va néixer?
La estación Mercat Nou cumple 90 años, pero ¿cómo nació?
Mercat Nou station celebrates its 90th anniversary, but what are its origins.

MNou1

Al llarg de la primera meitat de l’any 1925 van començar les obres al tram en superfície del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. És en aquest tram, just al costat de la boca del túnel que porta la línia fins a la plaça de Catalunya, on es va emplaçar l’estació Mercat Nou.
A lo largo de la primera mitad del año 1925 se empezaron las obras del tramo en superfície del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. Es en ese tramo, junto a la boca del túnel que lleva la línea hasta la plaza de Catalunya, donde se emplazó la estación Mercat Nou.
During the first half of 1925 works began on the overground section of Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. It is in this section, adjoining the entrance to the tunnel that takes the line to plaça de Catalunya, that Mercat Nou station was built.

MNou2

L’estació Mercat Nou es va posar en servei el 10 de juny de 1926 i disposava de dues andanes de 50 metres de longitud, cobertes amb una marquesina metàl·lica, i dos accessos, un per andana, desde el carrer de la Riera del Tena. L’any 1957 es van prolongar les andanes fins a 70 metres i s´hi va obrir un tercer accés desde el carrer dels Jocs Florals.
La estación Mercat Nou entró en servicio el 10 de junio de 1926 y disponía de dos andenes de 50 metros, cubiertos con una marquesina metálica, y dos accesos, uno por andén, desde la calle de la Riera del Tena. En 1957 se prolongaron los andenes hasta los 70 metros y se abrió un tercer acceso desde la calle dels Jocs Florals.
Mercat Nou station opened on 10 June 1926 and had two platforms, each 50 metres long covered by a metal canopy, and with two entrances, one per each platform, from carrer de la Riera del Tena. In 1957, both platforms were extended to 70 metres and a third entrance was opened from carrer dels  Jocs Florals.
L’estació va conservar aquesta configuració fins l’any 2008 en què, a causa del cobriment del corredor ferroviari de Sants, va rebre una reforma integral i es van substituir les andanes laterals per una única andana central, es va cobrir l’estació amb una llosa de formigó i ca quedar com a únic accés un gran vestíbul construït sota les vies, al qual s’accedeix des de el carrer de la Riera del Tena.
La estación conservó esta configuración hasta el año 2008 en el que, debido al cubrimiento del corredor ferroviario de Sants, recibió una reforma integral sustituyéndose los andenes laterales por un único andén central, cubriéndose la estación con una losa de hormigón y quedando como único acceso un gran vestíbulo construido bajo las vías, al que se accede desde la calle de la Riera del Tena.
The station maintained this layout until 2008 when, due to the covering of the Sants railway corridor, underwent a complete renovation. Both platforms were replaced by one central platform, the station was covered by a concrete estructure, and only one entrance remained, a large concourse area wich was built under the tracks wich is accessed from carrer de la Riera del Tena.

Just al costat de l’estació Mercat Nou es va edificar la sots central elèctrica que havía de subministrar l’energía per al nou metropolità. Es tracta d’un edifici de dos cossos de 60 metres de llarg per 25 metres d’amplada.
Junto a la estación Mercat Nou se edificó la subestación eléctrica que debía suministrar la energía para el nuevo metropolitano. Se trata de un edificio de dos cuerpos de 60 metros de longitud por 25 metros de anchura.
Next to Mercat Nou station an electrical substation to supply power to the new metro. It’s a building comprising two main parts that measures 60 metres long per 25 metres wide.

A la imatge següent podem observar l’interior de la sots central elèctrica ón es distingeix la commutatriu i el restificadors de vapor de mercuri.
En la siguiente imagen podemos observar el interior de la subestación eléctrica donde se distingue la conmutatriz y los rectificadores de vapor de mercurio.
The next picture shows the interior of the power substation the power plant and the rottary converter located there.

MNou3