Lesseps

L’estació Lesseps fa 90 anys; però, com va néixer?
La estación Lesseps cumple 90 años; pero, ¿cómo nació?
Lesseps station is 90, but how was it born?

Lesseps1

Els treballs per a la construcció de l’estació Lesseps van començar el primer trimestre de 1922 amb l’obertura del pou número 11. El forat deixat pel pou es va aprofitar per construir-hi les escales, els ascensors, el despatx de bitllets i l’edicle artístic que els cobria.
Los trabajos para la construcción de la estación Lesseps comenzaron el primer trimestre de 1922 con la apertura del pozo número 11. El agujero dejado por el pozo se aprovechó para construir las escaleras, los ascensores, el despacho de billetes y el artístico edículo que los cubría.
Works to build Lesseps station started in the first quarter of 1922 with the opening of shaft number 11. In the hole left by the shaft the stairs, lifts and ticket office were built, and covered by an artistic aedicula.


 

Lesseps2 Lesseps3

L’estació Lesseps de 1924 tenia una volta de 13 metres, i les andanes feien 70 metres de llarg per 3 d’amplada. Com la resta d’estacions del tram inaugural, estava totalment revestida de rajola blanca esmaltada, a excepció de les zones reservades a publicitat, que estaven emmarcades per rajoles policromades. Per completar la decoració de les estacions, l’entrada al túnel es va aprofitar per realitzar murals artístics diferents a cada estació. L’any 1961 es va dur a terme una primera reforma de l’estació, que va consistir en la construcció d’un nou accés i vestíbuls, i la desaparició de l’edicle. Posteriorment, l’any 1985, se’n van allargar les andanes (de 70 a 95 metres) i se’n va modernitzar la decoració.
La estación Lesseps de 1924 tenía una bóveda de 13 metros y sus andenes medían 70 metros de longitud por 3 de ancho. Como el resto de estaciones del tramo inaugural, estaba totalmente revestida de baldosín blanco esmaltado, a excepción de las zonas reservadas a publicidad, que estaban enmarcadas por baldosas policromadas. Para completar la decoración de las estaciones, la entrada al túnel se aprovechó para realizar distintos murales artísticos en cada estación. En 1961 se llevó a cabo una primera reforma de la estación, que consistió en la construcción de un nuevo acceso y vestíbulos, y la desaparición del edículo. Posteriormente, en 1985, se prolongaron los andenes (de 70 a 95 metros) y se modernizó la decoración.
Lesseps station in 1924 had a 13-metre vault, and its platforms were 70 metres long per 3 metres wide. Like the other early stations, it was covered completely in white tiles, except for the advertising areas, which where framed with coloured tiles. Completing the decoration, murals were painted on the tunnel entrance, which were different in every station. It was refurbished in 1974 when a new entrance and new halls were built and the old aedicula removed. Later on, in 1985, the platforms were extended (from 70 metres to 95) and the decor was updated.


 

VR2

Reproducció digital amb tecnologia CAD dels elements ornamentals de les estacions del tram inaugural del Gran Metropolitano de Barcelona.
Reproducción digital con tecnología CAD de los elementos ornamentales de las estaciones del tramo inaugural del Gran Metropolitano de Barcelona.
Digital reproduction with CAD technology of the ornamental elements of the stations on the first stretch of the Gran Metropolitano de Barcelona.


 

Lesseps5

A l’extrem oposat de la plaça Lesseps hi havia la subestació elèctrica i les cotxeres de la companyia. A la fotografia podem veure l’interior de la subestació central, el panell de control, les commutatrius i, a l’esquerra, un rectificador de vapor de mercuri.
En el extremo opuesto de la plaza Lesseps estaban situadas la subestación eléctrica y las cocheras de la compañía. En la fotografía podemos ver el interior de la subestación, el panel de control, las conmutatrices y, a la izquierda, un rectificador de vapor de mercurio.
At the opposite end of Plaça Lesseps, were the substation and the depot. The picture shows the interior of the substation, the control panel, the rotary converters, and a mercury-arc rectifier on the left.


 

Lesseps4

Les cotxeres estaven situades al mateix nivell que el carrer, i per això es va construir un muntacàrregues capaç de pujar i de baixar els cotxes del metro al túnel. Per distribuir els cotxes dins de la cotxera, es va instal·lar també un carro transbordador (el que veiem a la fotografia). Aquestes instal·lacions van treballar en aquestes condicions de forma ininterrompuda fins al 1988.
Las cocheras estaban situadas al mismo nivel que la calle, por eso se construyó un montacargas capaz de subir y bajar los coches del metro al túnel. Para distribuir los coches dentro de la cochera, se instaló también un carro transbordador (el que vemos en la fotografía). Estas instalaciones funcionaron en estas condiciones de forma ininterrumpida hasta 1988.
The depot was built at street level, along with a lift to raise and lower the carriages to and from the tunnel. To move them into the depot, a transfer table was also installed, which we can see in the picture. These facilities operated continuously until 1988.


 

Lesseps6

Cotxe del tipus M1 a M10 al carro transbordador de les cotxeres. Aquests cotxes van inaugurar el servei l’any 1924 i es van retirar l’any 1988. Tres supervivents (els cotxes M1, M6 i M8) realitzen viatges commemoratius per la xarxa de metro.
Coche del tipo M1 a M10 en el carro transbordador de las cocheras. Estos coches inauguraron el servicio en 1924 y se retiraron en 1988. Tres supervivientes (los coches M1, M6 y M8) realizan viajes conmemorativos por la red de metro.
A Class M1 to M10 car on the transfer table at the depot. These cars were in service from 1924 until 1988. Three survivors (cars M1, M6, and M8) do commemorative runs in the metro network.