Hostafrancs

L’estació Hostafrancs fa 90 anys, però, com va néixer?
La estación Hostafrancs cumple 90 años pero, ¿cómo nació?
Hostafrancs station celebrates its 90th anniversary, but what are its origins?

L’origen de l’estació Hostafrancs, que els primers anys es deia Hostafranchs, es remunta a la primera meitat de l’any 1923 amb l’obertura de dos pous d’extracció de terres situats un a la cantonada del carrer de la Creu Coberta amb el carrer del Consell de Cent, i l’altre a la cantonada del carrer de la Creu Coberta amb el carrer del Callao.
El origen de la estación Hostafrancs, que los primeros años se llamó Hostafranchs, se remontan a la primera mitad del año 1923 con la obertura de dos pozos de extracción de tierras situados uno en la esquina de la calle de la Creu Coberta con la calle del Consell de Cent y el otro en la esquina de la calle de la Creu Coberta con la calle del Callao.
The origin of Hostafrancs station, known as Hostafranchs its early years, goes back to the first half of 1923 with the opening of two construction shafts, one located on the corner of carrer de la Creu Coberta and carrer del Consell de Cent, and the other one in the corner of carrer de la Creu Coberta Street and carrer del Callao.

HostafrancsPous

L’espai ocupat per un d´aquests pous, el del carrer de la Creu Coberta cantonada Consell de Cent, es va aprofitar per construir l’únic accés amb què es va dotar l’estació l’any 1926.
El espacio ocupado por uno de los pozos, el de la calle de la Creu Coberta esquina Consell de Cent, se aprovechó para la construcción del único acceso con el que se dotó la estación en 1926.
The space left by one of these shafts, on the corner of carrer de la Creu Coberta and Consell de Cent, was used to build the only entrance that the station had in 1926.

Hostafrancs2

Des d’aquest accés s’arribava a un petit vestíbul destinat a la venda de bitllets per mità del qual, gràcies a un passadís, s’arribava a un corredor distribuïdor que arribava a les dues escales que conduïen a les andanes.
Desde este acceso se llegaba a un pequeño vestíbulo destinado a la venta de billetes através del cual, gracias a un pasillo ,se llegaba a un corredor distribuidor desde el que se podía acceder a las escaleras que conducían a los andenes.
This entrance led to the ticket office and, beyond this, a corridor led to the landing from two staircases descended to the platforms.

L’estació Hostafrancs de 1926 tenia una volta de 15,50 metres i les andanes feien 88 metres de llarg per 4 metres d’amplada.
La estación Hostafrancs de 1926 tenía una bóveda de 15,50 metros de luz y sus andenes medían 88 metros de longitud por 4 metros de anchura.
In 1926 Hostafrancs station tunnel span of 15,50 metres and its platforms were 88 metres long per 4 metres wide.

Hostafrancs1

L’estació va mantenir aquesta configuració fins als anys quaranta, quan es van obrir dos nous accessos a l’extrem oposat als ja existents, un al carrer de la Creu Coberta i l’altre al costat del mercat d´Hostafrancs. Finalment, l’any 2001, es va obrir un cinquè accés a la cantonada del carrer de la Creu Coberta y carrer del Callao.
La estación mantuvo esta configuración hasta los años cuarenta, cuando se abrieron dos nuevos accesos en el extremo opuesto a los ya existentes, uno en la calle de la creu Creu coberta y el otro junto al mercado de Hostafrancs. Finalmente, en 2001, se abrió un quinto acceso en la esquina de la Creu Coberta y calle del Callao. 
The station maintained this layout until the 1940’s, when two new entrances were built at the oposite end, one in carrer de la Creu Coberta and the adjoining Hostafrancs market. Finally, in 2001, a fifth entrance was opened in the corner of carrer del Callao.