Horta

 

Autor desconegut. Fons Andana Central.

L’estació d’Horta va ser inaugurada el 5 d’octubre de 1967 com a estació final del segon tram de la línia II, completant-se així el pla original de la línia entre Sagrera i Horta. Va ser construïda sota el carrer del Tajo, molt a prop del carrer de Lisboa i de la plaça d’Eivissa.
La estación de Horta fue inaugurada el 5 de octubre de 1967 como estación final del segundo tramo de línea II, completándose así el plan original de la línea entre Sagrera y Horta. Fue construida bajo la calle Tajo, muy cerca de la calle Lisboa y la plaza Eivissa.
Horta station opened in October 5th 1967 as the final station in the second section of line II, completing the original project of the line from Sagrera to Horta. It was built under Carrer del Tajo, very close to Carrer de Lisboa and Plaça d’Eivissa.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

El fort creixement demogràfic als barris del nord de Barcelona va comportar que el 1953 s’aprovés el projecte definitiu d’una nova línia de metro, el «Transversal Alt», entre l’estació ja existent de Sagrera i la plaça d’Eivissa, a Horta. Fins llavors, els barris per on passaria la línia estaven servits per diverses línies d’autobús i de tramvia.
El fuerte crecimiento demográfico en los barrios del norte de Barcelona llevó a la aprobación en 1953 del proyecto definitivo de una nueva línea de metro, el «Transversal Alto», entre la estación ya existente de Sagrera y la plaza Eivissa, en Horta. Hasta entonces, los barrios por donde pasaría la línea estaban servidos por varias líneas de autobús y tranvía.
The strong demographic growth in the districts in the north of Barcelona led to the approval in 1953 of the final project to build a new metro line, the ‘Transversal Alto’, between the existing Sagrera station and the Plaça d’Eivissa, in Horta. Until then, the neighbourhoods where the line would be built were served by many bus and tram lines.


Les obres es van iniciar l’any 1955 en el tram Sagrera-Vilapicina. Seria una línia d’ample de via internacional (1.435 mm) amb alimentació per catenària aèria a 1.200 V, i comprendria 2,2 quilòmetres de via amb cinc estacions.
Las obras se iniciaron en 1955 en el tramo Sagrera-Vilapicina. Sería una línea de ancho de vía internacional (1.435 mm) alimentada por catenaria aérea a 1.200 V, y comprendería 2,2 kilómetros de vía con cinco estaciones.
The works started in 1955 in the Sagrera-Vilapicina section. It would be an international gauge (1,435 mm) line powered by an overhead wire at 1,200 V, with a track length of 2.2 km and five stations.

Autor desconegut. Fons Andana Central.
Autor desconegut. Fons Andana Central.

El segon tram, entre Vilapicina i Horta, s’havia d’iniciar poc després, però la realitat va ser que les obres no van començar fins uns anys després de la inauguració del primer tram. Els treballs van començar l’any 1964 i van comportar greus molèsties per als veïns, ja que es van realitzar a cel obert i van obligar a construir un gran col·lector per canalitzar l’antiga riera d’Horta.
El segundo tramo, entre Vilapicina y Horta, tenía que empezar a construirse poco después, però la realidad fue que las obras no comenzaron hasta años después de la inauguración del primer tramo. Los trabajos se iniciaron en 1964 y comportaron graves molestias para los vecinos, pues se realizaron a cielo abierto y obligaron a construir un gran colector para canalizar la antigua riera de Horta.
The construction of the second section, from Vilapicina to Horta, was planned to start shortly after, but in reality it would not start until many years after the opening of the first section. The works began in 1964 and supposed great inconvenience to residents, as the cut-and-cover method was used and a large sewer had to be built to redirect wastewaters coming from the old Riera d’Horta.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

Finalment, el 5 d’octubre de 1967 s’inaugurava el perllongament de Vilapicina a Horta i quedava completat el projecte inicial de la línia II. Tot i la poca cobertura mediàtica de l’acte inaugural, que va ser molt modest, el metro va ser tot un èxit entre els veïns de la zona, que per fi disposaven d’un mitjà de transport públic ràpid i eficaç per accedir al centre de la ciutat. A finals de 1967, la línia II ja superava els 16 milions de passatgers anuals.
Finalmente, el 5 de octubre de 1967 se inauguraba la extensión de Vilapicina a Horta y quedaba completado el projecto inicial de la línea II. A pesar de la poca cobertura mediática del acto inaugural, que fue muy modesto, el metro fue todo un éxito entre los vecinos de la zona, que por fin disponían de un medio de transporte público rápido y eficaz para acceder al centro de la ciudad. A finales de 1967, la línea II ya superaba los 16 millones de pasajeros anuales.
Finally, on October 5th 1967 the extension from Vilapicina to Horta opened and the initial project for line II became complete. Despite the nearly inexistent media coverage of the opening event, which was very modest, the metro was a big success for the residents. They finally had a fast and effective means of public transportation near them to travel to the city centre. At the end of 1967, line II already surpassed 16 million yearly passengers.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

El material mòbil original de la línia el formaven set trens de dos cotxes de la sèrie 600. Com a curiositat, l’any 1961 es va instal·lar un sistema de conducció automàtica (ATO) als trens de la línia. Tot i que era un sistema molt rudimentari i poc fiable, constitueix el primer exemple real de metro automàtic del món. El sistema va deixar de funcionar el 1969, un any abans de la unificació de les línies II i V.
El material móvil original de la línea lo formaban siete trenes de dos coches de la serie 600. Como curiosidad, en 1961 se instaló un sistema de conducción automática (ATO) en los trenes de la línea. Aunque era un sistema muy rudimentario y poco fiable, constituye el primer ejemplo real de metro automático del mundo. El sistema dejó de funcionar en 1969, un año antes de la unificación de las líneas II y V.
The original rolling stock in the line were seven two-car trains of the 600 series. Interestingly, in 1961 an automatic train operation (ATO) system was installed in the trains. Despite being a very basic and unreliable system, it represents the first real example of an automatic metro system in the world. The system was abandoned in 1969, one year before the unification of line II and line V.