Espanya

 

L’estació Espanya fa 90 anys però, com va néixer?
La estación Espanya cumple 90 años pero, ¿cómo nació?
Espanya station celebrates its 90th anniversary, but what are its origins?

L’origen de l’estació Espanya es remunta al 18 de juny de 1922 amb la cerimònia d’inici de les obres amb assistència del rei Alfonso XIII. Es va tractar d´un acte totalment protocol·lari ja que, en realitat, les obres no van començar fins a començaments del mes de febrer de 1923.
El origen de la estación Espanya se remonta al 18 de junio de 1922 con la ceremonia de inicio de las obras con la asistencia del rey Alfonso XIII. Se trató de un acto totalmente protocolario ya que, en realidad, las obras no empezarían hasta principios del mes de febrero de 1923.
The origin of Espanya station goes back to 18 June 1922 with a ceremony attended by King Alfonso XIII. It was a purelly symbolic act, since work did begin until February 1923.

Esp0

L’estació es va inaugurar, com la resta del primer tram de l’actual línia 1, el 10 de juny de 1926. A l’acte hi van assistir, en representació del rei Alfonso XIII, el capità general Emilio Barrera i el bisbe Miralles que va de beneir les instal·lacions. Durant el viatge inaugural els assistents van fer una parada a l’estació Espanya on una banda militar va interpretar la marxa reial i es va oferir als convidats un “lunch”.
La estación se inauguró, como el resto del primer tramo de la actual línea 1, el 10 de junio de 1926. Al acto asistieron, en representación del rey Alfonso XIII, el capitán general Emilio Barrera y el obispo Miralles quien bendijo las instalaciones. Durante el viaje inaugural se realizó una parada en la estación Espanya donde una banda militar interpretó la marcha real y se ofreció un “lunch” a los invitados.
The station opened along with the rest of the first section of the present time line 1, on 10 June 1926. The ceremony was attended by Captain General Emilio Barrera, representing king Alfonso XIII, and Bishop Miralles of Barcelona who blessed the facilities. During the inaugural trip, the atendees sttoped at Espanya station where a military band played the national anthem and lunch was served.

Esp3

Molt aprop del lloc on es va fer la cerimònia d´inici de les obres, es va obrir l’únic accés que l´estació Espanya va tenir l’any 1926 i que seria suprimit tan sols tres anys més tard amb motiu de les obres de la plaça i de l’Exposició Internacional de 1929.
Muy cerca del lugar en el que se realizó la ceremonia de inicio de las obras se abrió el único acceso con que fue dotada la estación Espanya en 1926, y que sería suprimido tan solo tres años más tarde con motivo de las obras de la plaza y de la Exposición Internacional de 1929.
Very close to the point where the ceremony marking the beginning of construction took place, the only entrance to Espanya station in 1926. This entrance was closed only three years later due to the building work in plaça d’Espanya and the 1929 International Exposition.

Esp4

Des d’aquest accés s’arribava a un gran vestíbul distribuïdor des del qual, a través d’un passadís, es podia accedir a les escales que conduïen a l’andana en direcció a Bordeta i, gràcies a dues escales des del mateix vestíbul, baixar a l’andana en direcció Catalunya on, gràcies a un altre passadís, es podia arribar a l’estació subterrània de la “Compañía General de Ferrocarriles Catalanes”  (actualment FGC) acabada d’inaugurar.
Desde este acceso se llegaba a un gran vestíbulo distribuidor desde el que se podía, a través de un corredor, acceder a las escaleras que conducían al andén en dirección a Bordeta y, gracias a dos escaleras desde el propio vestíbulo, bajar al andén en dirección a Catalunya donde, gracias a otro corredor, se podía llegar a la estación subterránea de la “Compañía General de Ferrocarriles Catalanes” (hoy FGC) recién inaugurada.
This entrance led to large concourse from one side of wich a hughe hall from wich a corridor led to the stairs to the platform for trains travelling towards Bordeta, and from wich two staircases descended to the platform for trains towards Catalunya station, from this platform, a further corridor allowed access to the recently opened underground station of the “Compañía General de Ferrocarriles Catalanes” (today the FGC).

Esp5

Esp6

La nau d’andanes de l’estació Espanya tenia diverses peculiaritats. D’una banda, les andanes i les víes descrivien una corba i, d’altra banda, allotjava tres vies, dues per al servei regular de la línia i una tercera via que estava prevista com a capçalera d’un ramal fins al hipòdrom de Can Tunis i que mai no es va construir. De tota manera aquesta tercera via es va utilitzar durant l’Exposició Internacional de 1929 per trens sense parada entre la plaça Espanya i la plaça Catalunya.

Per tots aquests motius la volta de l’estació és una successió de túnels telescòpics, el més ample dels quals va ser, durant molts anys, la volta subterrània més ampla del món, amb 27 metres d´amplada.

La nave de andenes de la estación Espanya tenía varias peculiaridades. Por un lado los andenes y las vías describían una curva y, por el otro alojaba, tres vías, dos para el servicio regular de la línea y una tercera vía que estaba prevista como cabecera de un ramal hasta el hipódromo de Can Tunis y que nunca se llegó a construir. De todas formas, esta tercera vía se utilizó durante la Exposición Internacional de 1929 para realizar trenes sin parada entre la plaça Espanya y la plaça Catalunya.

Por todos estos motivos, la bóveda de la estación es una sucesión de túneles telescópicos, el más ancho de los cuales fue, durante mucho tiempo, la bóveda subterránea más ancha del mundo, con 27 metros de anchura.

The nave of Espanya station has a number of distinctive features. On the one hand the platforms and the tracks are on a curve, on the other it contained three tracks, two for the regular services of the line and a third wich was planned as the beginning of a branch line to reach the Can Tunis Hippodrome, but was never built. This third track was, however, used for fast services between Espanya and Catalunya Station during the 1929 International Exposition.

For all these reasons the vault of the station is a series of telescopic tunnels, the widest of them, at 27 metres wide, was, for many years, the widest tunnel span in the world.

Esp2

Tal com hem vist abans, l’any 1929 es va suprimir l’únic accés a l’estació i es va substituir per quatre nous accessos als quals s’arribava gràcies a dos passadissos nous que partien del vestíbul.

Dos d’aquest accessos es van emplaçar a l’entrada de l’avinguda de la Reina Maria Cristina, un altre a la cantonada del carrer de la Creu Coberta i el quart a la cantonada del carrer de Tarragona.

Tal como hemos visto antes, en 1929 se suprimió el único acceso a la estación y se sustituyó por cuatro nuevos acesos a los que se llegaba gracias a dos corredores nuevos que partían desde el vestíbulo.

Dos de estos accesos se emplazaron a la entrada de la avenida de la Reina Maria Cristina, otro en la esquina de la calle de la Creu Coberta, y el cuarto en la esquina de la calle de Tarragona.

As we have mentioned previously, in 1929 the only entrance to the station was closed and was replaced by four new entrances which could be reached by two new corridors from the main concourse.

Two of these new entrances were located at the beginning of Avinguda de la Reina Maria Cristina, an other on the corner of Carrer de la Creu Coberta, and the fourth on the corner of Carrer de Tarragona.

Esp11

Esp9

Esp7

Esp8

Esp10

L´estació va conservar aquesta configuració, amb petites modificacions, fins a l´any 1975, any en què l’actual línia 3 va arribar a la plaça d’Espanya. Per aquest motiu es va construir un nou passadís per enllaçar totes dues estacions, es va eliminar la tercera via i, al seu lloc, es va ampliar l’andana en direcció a Catalunya.
La estación conservó esta configuración, con pequeñas modificaciones, hasta 1975, año en el que la actual línea 3 llegó a la plaza de Espanya. Por este motivo se construyó un nuevo corredor para enlazar ambas estaciones, se eliminó la tercera vía y en su lugar se amplió el andén en dirección a Catalunya.
The station maintained this layout, with minor changes, until 1975, when the present line 3 reached Plaça d’Espanya. For this reason a new corridor was built to link the two stations, the third track was eliminated and, in its place, the platform for trains towards Catalunya was enlarged.