Diagonal

L’estació Diagonal fa 90 anys; però, com va néixer?
La estación Diagonal cumple 90 años; pero, ¿cómo nació?
Diagonal station is 90, but how was it born?

Diagonal00Diagonal0

L’octubre de 1921 s’obre el pou número 7 al passeig de Gràcia cantonada amb avinguda Diagonal. Amb el temps, aquest forat es convertiria en l’accés i el vestíbul de l’estació.
En octubre de 1921 se abre el pozo número 7 en el paseo de Gràcia esquina con avenida Diagonal. Con el tiempo, este agujero se convertiría en el acceso y el vestíbulo de la estación.
In October 1921, shaft number 7 opened at the corner of Passeig de Gràcia and Avinguda Diagonal. This hole became the station entrance and hall.


 

Diagonal2Diagonal1

Quan es va posar en servei el 30 de desembre de 1924, a l’estació Diagonal s’hi va construir un únic accés —del qual podem veure dues fotografies—, situat al passeig de Gràcia cantonada amb l’avinguda Diagonal, just al davant del Palau Robert.
Cuando se puso en servicio el 30 de diciembre de 1924, la estación Diagonal contaba con un único acceso —del que podemos ver dos fotografías—, situado en el paseo de Gràcia esquina con la avenida Diagonal, justo delante del Palau Robert.
When it entered service on 30 December 1924, Diagonal had only one entrance. We can see two pictures of it, located on the corner of Passeig de Gràcia and Avinguda Diagonal, just by Palau Robert.


 

Diagonal3

L’accés conduïa a un vestíbul dotat de despatxos de bitllets, des del qual es podia accedir al nivell de les andanes.
El acceso conducía a un vestíbulo dotado de despachos de billetes, desde el que se podía acceder al nivel de los andenes.
The entrance led to a hall with ticket offices, providing access to the platforms.


 

Diagonal4

L’estació Diagonal de 1924 tenia una volta de 13 metres, i les andanes feien 70 metres de llarg per 3 d’amplada. Com la resta d’estacions del tram inaugural, estava totalment revestida de rajola blanca esmaltada, a excepció de les zones reservades a publicitat, que estaven emmarcades per rajoles policromades. Per completar la decoració de les estacions, l’entrada al túnel es va aprofitar per realitzar murals artístics diferents a cada estació. L’any 1969 es va dur a terme una gran reforma de l’estació que va afectar la llargada de les andanes (de 70 a 95 metres), se’n va modernitzar la decoració i s’hi van construir nous accessos i vestíbuls.
La estación Diagonal de 1924 tenía una bóveda de 13 metros, y sus andenes medían 70 metros de longitud por 3 de ancho. Como el resto de estaciones del tramo inaugural, estaba totalmente revestida de baldosín blanco esmaltado, a excepción de las zonas reservadas a publicidad, que estaban enmarcadas por baldosas policromadas. Para completar la decoración de las estaciones, la entrada del túnel se aprovechó para realizar distintos murales artísticos en cada estación. En 1969 se llevó a cabo una gran reforma en la estación que afectó a la longitud de los andenes (de 70 a 95 metros), se modernizó la decoración y se construyeron nuevos accesos y vestíbulos.
In 1924 Diagonal station had a 13-metre vault, and its platforms were 70 metres long and 3 metres wide. Like the other early stations,it was covered completely in white tiles, except for the advertising areas, which where framed with coloured tiles. Completing the decoration, murals were painted on the tunnel entrance,which were different in every station. It was fully refurbished in 1969, when the platforms were extended (from 70 metres to 95), the decor was updated and new entrances and halls were built.


 

VR2

Reproducció digital amb tecnologia CAD dels elements ornamentals de les estacions del tram inaugural del Gran Metropolitano de Barcelona.
Reproducción digital con tecnología CAD de los elementos ornamentales de las estaciones del tramo inaugural del Gran Metropolitano de Barcelona.
Digital reproduction with CAD technology of the ornamental elements of the stations on the first stretch of the Gran Metropolitano de Barcelona.