Congrés

 

Autor desconegut. Fons Andana Central.

L’estació de Congrés (originàriament «Viviendas del Congreso») va ser inaugurada el 21 de juliol de 1959 com a part del primer tram de la línia II, entre Sagrera i Vilapicina. Va ser construïda sota el carrer de Garcilaso entre els carrers de Matanzas i Francesc Tàrrega.
La estación de Congrés (originalmente «Viviendas del Congreso») fue inaugurada el 21 de julio de 1959 como parte del primer tramo de la línea II, entre Sagrera y Vilapicina. Fue construida bajo la calle Garcilaso entre las calles de Matanzas y Francesc Tàrrega.
Congrés station (originally “Viviendas del Congreso”) was opened on July 21st 1959 as part of the first section of line II, from Sagrera to Vilapicina. It was built under Carrer Garcilaso, between Carrer Matanzas and Carrer Francesc Tàrrega.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

El fort creixement demogràfic als barris del nord de Barcelona va comportar que el 1953 s’aprovés el projecte definitiu d’una nova línia de metro, el «Transversal Alt», entre l’estació ja existent de Sagrera i la plaça d’Eivissa, a Horta. Fins llavors, els barris per on passaria la línia estaven servits per diverses línies d’autobús i de tramvia.
El fuerte crecimiento demográfico en los barrios del norte de Barcelona llevó a la aprobación en 1953 del proyecto definitivo de una nueva línea de metro, el «Transversal Alto», entre la estación ya existente de Sagrera y la plaza Eivissa, en Horta. Hasta entonces, los barrios por donde pasaría la línea estaban servidos por varias líneas de autobús y tranvía.
The strong demographic growth in the districts in the north of Barcelona led to the approval in 1953 of the final project to build a new metro line, the ‘Transversal Alto’, between the existing Sagrera station and the Plaça d’Eivissa, in Horta. Until then, the neighbourhoods where the line would be built were served by many bus and tram lines.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

Les obres es van iniciar l’any 1955 en el tram Sagrera-Vilapicina. Seria una línia d’ample de via internacional (1.435 mm) amb alimentació per catenària aèria a 1.200 V, i comprendria 2,2 quilòmetres de via amb cinc estacions.
Las obras se iniciaron en 1955 en el tramo Sagrera-Vilapicina. Sería una línea de ancho de vía internacional (1.435 mm) alimentada por catenaria aérea a 1.200 V, y comprendería 2,2 kilómetros de vía con cinco estaciones.
The works started in 1955 in the Sagrera-Vilapicina section. It would be an international gauge (1,435 mm) line powered by an overhead wire at 1,200 V, with a track length of 2.2 km and five stations.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

L’estació va ser construïda amb dues andanes laterals. La poca amplada del carrer de Garcilaso va obligar a modificar l’alineació de les façanes a la zona de l’estació per poder encabir-la. Tot i que l’estació es troba tècnicament al barri dels Indians, la proximitat amb el nou barri construït el 1953 amb motiu del XXXV Congrés Eucarístic celebrat a Barcelona va motivar que rebés el nom de «Viviendas del Congreso».
La estación fue construida con dos andenes laterales. La poca anchura de la calle Garcilaso obligó a modificar la alineación de las fachadas en la zona de la estación para que hubiera espacio suficiente. Aunque la estación se encuentra técnicamente en el barrio de els Indians, la proximidad con el nuevo barrio construido en 1953 con motivo del XXXV Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona motivó que recibiera el nombre de «Viviendas del Congreso».
The station was built with two side platforms. Because Carrer Garcilaso was extremely narrow, the buildings had to be realigned in the area close to the station for it to fit. Even though it is technically placed in the Indians neighbourhood, the small distance from the new neighbourhood built in 1953 for the 35rd Eucharistic Congress in Barcelona led to the station receiving the name “Viviendas del Congreso”.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

La inauguració oficial va tenir lloc el 21 de juliol de 1959, i va ser un acte d’especial solemnitat, ja que era la primera nova línia de metro posada en servei des dels anys 20. La comitiva (on hi havia, entre d’altres, el director general de Ferrocarrils, Pascual Lorenzo Ochando, i l’alcalde de Barcelona, José Maria de Porcioles), va sortir de l’estació de Catalunya i es va dirigir a Sagrera, on després de la benedicció del material i les instal·lacions per part del bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus, va prendre el primer tren de la nova línia fins a Vilapicina, on es van pronunciar els discursos de rigor.
La inauguración oficial tuvo lugar el 21 de julio de 1959, y fue un acto de especial solemnidad, pues era la primera línea de metro puesta en servicio desde los años 20. La comitiva (en la que estaban, entre otros, el director general de Ferrocarriles, Pascual Lorenzo Ochando, y el alcalde de Barcelona, José Maria de Porcioles), salió de la estación de Catalunya y se dirigió a Sagrera, donde después de la bendición del material y las instalaciones por parte del obispo de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus, tomó el primer tren de la nueva línea hasta Vilapicina, donde se pronunciaron los discursos de rigor.
The official opening took place on July 21st 1959, and it was an event with special solemnity, as the line was the first new metro line put in service since the 1920s. The opening committee (formed, among others, by the railroads director, Pascual Lorenzo Ochando, and the mayor of Barcelona, José Maria de Porcioles), travelled from Catalunya station to Sagrera. After the blessing of the rolling stock and infrastructure by the bishop of Barcelona, Gregorio Modrego Casaus, the committee took the first train of the new line to Vilapicina station, where the opening speeches took place.

La nova línia va ser tot un èxit entre la població, i l’any de la seva inauguració ja va transportar 3,3 milions de viatgers.
La nueva línea fue todo un éxito entre la población, y el año de su inauguración ya transportó 3,3 millones de pasajeros.
The new line was a big success for the people, and the year it was opened it already carried 3.3 million passengers.


Autor desconegut. Fons Andana Central.

El material mòbil original de la línia el formaven set trens de dos cotxes de la sèrie 600. Com a curiositat, l’any 1961 es va instal·lar un sistema de conducció automàtica (ATO) als trens de la línia. Tot i que era un sistema molt rudimentari i poc fiable, constitueix el primer exemple real de metro automàtic del món. El sistema va deixar de funcionar el 1969, un any abans de la unificació de les línies II i V.
El material móvil original de la línea lo formaban siete trenes de dos coches de la serie 600. Como curiosidad, en 1961 se instaló un sistema de conducción automática (ATO) en los trenes de la línea. Aunque era un sistema muy rudimentario y poco fiable, constituye el primer ejemplo real de metro automático del mundo. El sistema dejó de funcionar en 1969, un año antes de la unificación de las líneas II y V.
The original rolling stock in the line were seven two-car trains of the 600 series. Interestingly, in 1961 an automatic train operation (ATO) system was installed in the trains. Despite being a very basic and unreliable system, it represents the first real example of an automatic metro system in the world. The system was abandoned in 1969, one year before the unification of line II and line V.