Catalunya (Transversal)

L’estació Catalunya fa 90 anys però, com va néixer?
La estación Catalunya cumple 90 años pero, ¿cómo nació?
Catalunya station celebrates its 90th aniversary, but what are its origins.

L’origen de l’estació Catalunya es remunta al primer trimestre de 1923 amb l’obertura dels pous d’extracció de terres situats a la ronda de la Universitat. Desde aquests pous es va construir el túnel telescòpic que havia de servir d’entrada a la gran estació central de la plaça de Catalunya i que, degut a la manca de fons, no es va construïr. Es en aquest túnel telescòpic on es va construir l’estació provisional Catalunya.
El origen de la estación Catalunya se remonta al primer trimestre de 1923 con la apertura de los pozos de extracción de tierras situados en la ronda de la Universitat. Desde estos pozos se construyó el túnel telescópico que debía formar la entrada a la gran estación central de la plaza de Catalunya y que, debido a la falta de fondos, no se construyó. Es en este túnel telescópico donde se construyó la estación provisional Catalunya.
The origin of Catalunya station goes back to the early part of 1923 with the opening of the construction shafts located in Ronda de la Universitat. From these shafts the telescopic tunnel that was to lead to the planned central station in plaça de Catalunya was built. This central station was, however, never built due to a lack of funds and it was in this telescopic tunnel that the temporary Catalunya station was built.

L’estació, inaugurada el 10 de juny de 1926 com la resta del primer tram de la línia, tenía dos accessos situats a la cantonada de la ronda de la Universitat-rambla de Catalunya-plaça de Catalunya, que conduïen directament a la volta de l’estació on, en un nivell intermedi, hi havia un espai destinat a vestíbul.
La estación, inaugurada el 10 de junio de 1926 como el resto del primer tramo de la línea, tenía dos accesos situados en la esquina ronda de la Universidad-rambla de Catalunya-plaza de Catalunya, que conducían directamente a la bóveda donde, en un nivel intermedio, se habilitó un espacio destinado a vestíbulo.
The station opened on 10 June 1926 algong with the rest of the first section of the line. It had two entrances, located at the corner Ronda de la Universitat-Rambla de Catalunya-Plaça de Catalunya, wich led directly under the vault where, on an interme diate level, a large concourse area was located.

Cat1

Cat4

L’estació Catalunya de 1926 tenia dues vies i tres andanes de 50 metres de longitud, i va ser l’escenari dels actes principals d’inauguració de la línia amb la presència del capità general Emilio Barrera (en representació del rei Alfonso XIII) i del bisbe Miralles, que va beneir les instal·lacions.
La estación Catalunya de 1926 tenía dos vías y tres andenes de 50 metros de longitud, y fue el escenario de los actos principales de la inauguración de la línea con la presencia del capitán general Emilio Barrera (en representación del rey Alfonso XIII) y del obispo Miralles, que bendijo las instalaciones.
In 1926 Catalunya Station had two tracks and three 50 metres platforms, and was the main location for the inaugural acts with the presence of the Captain General Emilio Barrera (in representation of king Alfonso XIII), and Bishop Miralles, who blessed the facilities.

Cat2 Cat3

L’estació va mantenir aquesta configuració fins que l’any 1932, i gràcies a un conveni amb la “Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España”, es va poder construir la gran estació central.
La estación mantuvo esta configuración hasta que en 1932, y gracias a un convenio con la “Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España”, se pudo construir la gran estación central.
The station maintained this layout until 1932, when the result of an agreement with the “Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España” (North of Spain Railway Company), the central station could finaly be built.

PerspCat

L’estació central tal i com va ser concebuda l’any 1922, i que no es va poder construir l´any 1926.
La estación central tal y como se concibió en 1922, y que no se pudo construir en 1926.
The central station as it was conceived in 1922, and that could not be built in 1926.

La nova estació, inaugurada l’any 1932, aconseguia la gran monumentalitat perseguida. Tenia quatre víes, dues per a metro i dues per als ferrocarrils del Nord, i tres andanes de 100 metres de longitud.

Els dos accessos originals es van conservar tot i que se’n van reorientar els corredors per tal de servir el nou vestíbul i, finalment, es van obrir tres accessos més per donar servei a la resta de l’estació.

La nueva estación, inaugurada en 1932, consiguió la gran monumentalidad perseguida. Tenía cuatro vías, dos para metro y dos para los ferrocarriles del Norte, y tres andenes de 100 metros de longitud.

Los dos accesos originales se conservaron aunque se reorientaron los corredores para poder servir al nuevo vestíbulo y, finalmente, se abrieron otros tres accesos más con el fin de dar servicio al resto de la estación.

The new station, wich opened in 1932, finally achieved the desired level of grandeur. It had four tracks (two for the metro and two for the North railway), and three platforms wich, each with a lenght of 100 metres.

The two original entrances where kept in place, but the corridors where redirected to serve the new concourse. Finally, three new entrances where built to serve the rest of the station.

Cat5

Un dels dos nous vestíbuls que es van construir a la nova estació Catalunya.
Uno de los dos nuevos vestíbulos que se construyeron en la nueva estación Catalunya.
One of the two new concourse areas built for the new Catalunya station.

Cat6 Cat7

Dues imatges d’època de la nova estació Catalunya amb les dues vies interiors destinades a la Compañía del Norte, i les dues exteriors destinades a metro.
Dos imágenes de época de la nueva estación Catalunya con las dos vías interiores destinadas a la Compañía del Norte, y las dos exteriores destinadas a metro.
Two vintage pictures of the new Catalunya Station with the inner tracks used by the North Railway Company, and the outer tracks used by the metro.

L’estació va conservar aquesta nova configuració, amb petites modificacions, fins a principis dels anys vuitanta quan, a causa de deficiències greus en el formigó utilitzat l’any 1932, es van substituir tots els elements estructurals i es va aprofitar l´ocassió per unificar els vestíbuls extrems en un de sol, guanyant espai per al viatger en el nivell superior, però perdent la sensació d´amplitud que havia tingut fins aleshores.
La estación conservó esta nueva configuración, con pequeñas modificaciones, hasta principios de los años ochenta cuando, a causa de las graves deficiencias en el hormigón utilizado en 1932, se sustituyeron todos los elementos estructurales, aprovechando la ocasión para unificar en uno solo los dos vestíbulos extremos, ganando espacio para el viajero en el nivel superior, pero perdiendo la sensación de amplitud que había tenido hasta aquel momento.
The station maintained this new layout, with minor changes, untill the early 80’s when, due to the defects in the concrete used in 1932, all the structural elements where replaced, and the two concourse areas were joined into one, giving more space to the passengers on the upper level, although losing the sensation of breadth that existed previously.