Bordeta

L’estació Bordeta fa 90 anys, però, com va néixer?
La estación Bordeta cumple 90 años, pero, ¿cómo nació?
Bordeta station celebrates its 90th aniversary, but what are its origins.

Al llarg de la primera meitat de l’any 1925 van començar les obres al tram en superfície del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. És en aquest tram, al costat de la Riera Blanca, on es va emplaçar l’origen de la línia i l’edifici d’oficines i de cotxeres-taller.
A lo largo de la primera mitad del año 1925 se empezaron las obras del tramo en superfície del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. Es en ese tramo, junto a la Riera Blanca, donde se emplazó el origen de la línea y el edificio de oficinas y de cocheras-taller.
During the first half of 1925 work began on the overground section of the Ferrocarril Metropolitano de Barcelona began. It is in this section, adjoining Riera Blanca, where the origin of the line was located along with the office and depot building.

Bordeta6

L’impressionant edifici consta de dues parts ben diferenciades, la part destinada a les oficines de la companyía, amb cinc plantes, i la part destinada a les cotxeres-taller, amb capacitat per a tres vies i una longitud de 147 metres.
El impresionante edificio consta de dos partes bien diferenciadas, la parte destinada a las oficinas de la compañía, con cinco plantas, y la parte destinada a las cocheras-taller, con capacidad para tres vías y una longitud de 147 metros.
The impressive building has two different sections, one of wich comprises the 5-storey office building, and the other comprising the depot, with a capacity of three tracks and a lenghth of 147 metres.

Bordeta4Bordeta5

Els primers habitants de la cotxera van ser els coneguts cotxes tipus 100. Vehicles de 21,9 metres de llarg, 3,296 metres d’amplada, 4,3 metres d’alçada i capacitat per a 330 viatgers, i vàren ser els cotxes de metro més grans del món fins que van ser superats per els del metro de Toronto l’any 1961.

Els cotxes tipus 100 van ser retirats l’any 1979, després de 53 anys de servei.

Los primeros habitantes de la cochera fueron los conocidos coches tipo 100. Vehículos de 21,9 metros de longitud, 3,296 metros de anchura, 4,3 metros de altura y capacidad para 330 viajeros, siendo los coches de metro más grandes del mundo hasta que les superaron los del metro de Toronto en 1961.

Los coches tipo 100 se retiraron en 1979 después de 53 años de servicio.

The first inhabitants of the depot were the well-known class 100 carriages. Measuring 21.9 metres long, 3.296 metres wide, 4.3 metres high, and a capacity of 330 passengers, these were the largest metro carriages in the world until they were surpassed by the Toronto Metro in 1961.

The Class 100 carriages were retired in 1979 after 53 years of service.

100

Just a l’altre costat de la Riera Blanca es va emplaçar la primera estació de la línea, Bordeta.
Justo al otro lado de la Riera Blanca se emplazó la primera estación de la línea, Bordeta.
Just across the Riera Blanca, the first station of the line was built, Bordeta.

L’estació Bordeta es va posar en servei el 10 de juny de 1926 i disposava d’una única andana de 50 metres de longitud (que es va prolongar fins a 70 metres l´any 1957), coberta amb una marquesina metàl·lica, i un únic accés desde la Riera Blanca. No va ser fins a l’any 1932 que s’hi va habilitar una segona andana, amb el seu accés, en prolongar-se la línia fins a l’estació Santa Eulàlia, anomenada Bordeta-Cocheras en aquell moment.
La estación Bordeta entró en servicio el 10 de junio de 1926 y disponía de un único andén de 50 metros de longitud (que se prolongó hasta 70 metros en 1957), cubierto por una marquesina metálica, y un único acceso desde la Riera Blanca. No fue hasta 1932 cuando se habilitó un segundo andén, con su acceso, al prolongarse la línea hasta la estación Santa Eulàlia, conocida como Bordeta-Cocheras en aquel momento.
Bordeta station opened on 10 june 1926 and had just oneplatform wich was 50 meters long (extended to 70 metres on 1957) and, covered by a metal canopy. It had one entrance from Riera Blanca. It was not until 1932 that a second platform was built with Its own entrance, when the line was extended to Santa Eulàlia station, kown at that time as Bordeta-Cocheras.

Bordeta3

L’estació Bordeta va conservar aquesta configuració fins al 23 de desembre de 1983, any en què es va suprimir en inaugurar-se el semisoterrament de l’estació Santa Eulàlia. Des d’aleshores l’estació només es fa servir per part del personal de conducció per fer-se càrrec dels trens que surten de cotxera i pels viatgers que han de canviar de tren si en aquell en el què viatgen ha de ser retirat del servei.
La estación Bordeta conservó esta configuración hasta el 23 de diciembre de 1983, año en que se suprimió al inaugurarse el semisoterramiento de la estación Santa Eulàlia. Desde ese momento la estación se usa por parte del personal de conducción para hacerse cargo de los trenes que salen de cochera y por los viajeros que han de cambiar de tren si en el tren en el que viajan debe ser retirado del servicio.
Bordeta maintained this layout until its closure on 23 december 1983, when the new underground Santa Eulàlia station was opened. Since then Bordeta station is only used by the driving personnel to take charge of trains leaving the depot, or by passengers needing to change train if the one they are travelling on is going to be taken out of service.